Armada Sask. Farm — Fenton, Terry

24" × 39" (H × W)
Oil
Landscape

$4,200.00